ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 รักษ์ภาษาไทย ครูรวงทิพย์ บุญพาลี 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
2 ตะลุยโจทย์ TCAS 64 ครูวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์ 4,5,6

  เต็ม

3 Happy Math ครูสุรัตนา สอนเฉลิม 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
4 สนุกคิดคณิตศาสตร์ ครูสุภาพ ไสวเวียง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
5 ห้องสมุด ครูรสิตา แก้วคำ 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
6 UNO ครูอรญา เติมโพก 1,2,3

  เต็ม

7 นันทนาการสร้างสุข ครูรสิตา กลิ่นสุวรรณ 3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
8 ยุวบรรณารักษ์ ครูภัทร ประทับทอง 1,2,3,4,5

  เต็ม

9 ติว​ Hsk1​​ ครูภิญญดา คนึงคิด 1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
10 มัคคุเทศน้อย ครูนรเทพ​ ชนะ 1,2

  เต็ม

11 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ครูสุนิสา ยิ้มน้อย 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
12 Enjoy with English ครูกาญจนา คงเหมาะ 1,2,3,5

  เต็ม

13 Easy English ครูปาริชาต คงกะเรียน 1,2,3,4

  เต็ม

14 เครื่องบินพลังยาง ครูรัชฎ์ คงกะเรียน 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
15 เคมีเพื่อชีวิต ครูธนิสรา ระวังวงศ์ 4,5,6

  เต็ม

16 ช่างอุตสาหกรรม ครูพรชัย ระวังวงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

17 Little chemist : นักเคมีน้อย ครูปรวรรณ อ่ำช่วย 4,5,6

  เต็ม

18 เวทคณิต ครูสิริธิดา เสาหงษ์ 1,2,3

  เต็ม

19 แต่งคำประพันธ์ ครูรัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์ 4,5

  เต็ม

20 นักนิเวศรุ่นเยาว์ ครูกัลยกร ลีลาศ 1,2,3

  เต็ม

21 คณิตศิลป์ ครูธนวัฒน์ หนูน้อย 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
22 A-math ครูเอื้อมพร นารโท 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
23 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ครูพิชญ์ธิดา รื่นแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

24 ชุมนุมนาฏศิลป์ ครูวัณณุวรรธน์ หอมฤทธิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
25 Movie for Fun ครูเพชรรัตน์ บุญมี 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
26 ติวโอเน็ต ครูวสาวี กิมใช่ย้ง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
27 สนุกกับภาษาอังกฤษ ครูสุจิตรา โกศัยภัทร์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
28 ติว O-NET เคมี ครูอารยา โพธิ์ทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
29 นิทานคุณธรรม ครูจตุพร พึ่งพงษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ครูณภัทร ศิริอำพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

31 Coding Club ครูแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น 2,3,5,6

  เต็ม

32 The voice kıds and harmony ครูถิรพงษ์ ทิพวัน 1,2,3

  เต็ม

33 Netflix Club ครูกานต์ธีรา ค้าดี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 A - MATH ม.ปลาย ครูนิภาวัลย์ อินทร์อ่อน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
35 โลกศึกษา ครูอุมาพร เรืองโรจน์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

36 Funny English ครูทิพวรรณ กิมเล็ก 2,3,4,5

  เต็ม

37 จิปาถะ ครูวนัสกรณ์ คงศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
38 ดนตรีไทย ครูสุมาลี จันทรศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
39 สังคม เด็กคิดสร้างสรรค์ ครูอัญชลี สุขเกษม 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
40 มือใหม่หัดถ่ายภาพ 2 ครูเสฎฐวุฒิ ใจงาม 4,5,6

  เต็ม

41 วิทยาศาสตร์การกีฬา ครูสมชัย นารโท 1,2,3

  เต็ม

42 รักสุขภาพ ครูเกษิรี บุญเพ็ชร 4,5,6

  เต็ม

43 ประดิษฐ์ ครูนวรัตน์​ โรจนาคม 1,2,3,6

  เต็ม

44 กีฬาเซปักตะกร้อ ครูสุรเทพ วงศ์ภักดี 4,5,6

  เต็ม

45 snorkeling ครูดวงจิต บุญกาวิน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

46 คีตะมวยไทย ครูกาจสุภัท รื่นแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
47 ศิลปะการพูด ครูณิชกานต์ อรชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
48 สีสันวรรณกรรม ครูสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาส 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
49 หมากรุก ครูกอบชัย มัณยานนท์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 ENGLISH ครูปุณิชา คุ้มสอาด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
51 O-NET ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ครูไกรสร ภู่เจริญ 1,2,3

  เต็ม

52 ท่องเที่ยวไทยในทุกภาค ครูสงบ สอนสาย 1,2,3

  เต็ม

53 HSK ครูธัญจิรา สุวรรณสอาด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
54 Gsp ครูเจมจิรา หินแก้ว 1,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
55 Sudoku ครูพจนีย์ แซ่ตั้ง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
56 เกม 24 ครูสิทธิโชค มะเดื่อ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
57 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูเมริน ตฤณธนัทธรณ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
58 OpenPeeps ครูปาริฉัตร ชีถนอม 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
59 อนุรักษ์ปราณบุรี ครูสมรักษ์ สีคำ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
60 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ครูยิ่งโรจน์ เทพอาสา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
61 การเงินและการลงทุน ครูธาตรี ชีถนอม 4,5

  เต็ม

62 หนังสือเล่มเล็ก ครูศิวพร แก้วเกตุ 1,2,3,4,5

  เต็ม

63 ระเบียงบุญ ครูอทิตยารัตน์ ทองเหี่ยง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
64 เพลงคุณธรรม ครูสาวิณี อ่วมเจริญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
65 ศิลปะ ครูชายไทย วงค์จรัส 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

66 Knitting club ครูศรีประภา บำรุงสุข 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
67 ปลูกผักลอยน้ำ ครูระริน เชื่อมชิต 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
68 คลีนิกคอมพิวเตอร์ ครูลิขิต สาจันทร์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

69 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูบรรจง มาพิจารณ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
70 ติว o-net ชีววิทยา ครูฐิติ สุขพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
71 Crossword Game ครูปัญญา พานศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
72 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ครูดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์ 2

  เต็ม

73 ดนตรีสากล ครูบุญรอด อยู่ศิริ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 50
74 คณิตศาสตร์หรรษา ครูอุษา สอนสาย 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
75 ธนาคารโรงเรียน ครูณรรฐมน ผึ่งผาย 1,2,4,5

  เต็ม