ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

ระบบชุมนุมออนไลน์
ระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จะเปิดให้นักเรียนเริ่มลงทะเบียนชุมนุมได้ในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลงชื่อเข้าใช้งาน