ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

การลงทะเบียนชุมนุม (นักเรียน)
นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน